Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.justdress.sk je spoločnosť

JustFlow, s. r. o.
Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina
IČO: 53 575 423
DIČ: 212 141 5923
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 76533/L

Aktuálne kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú uvedené na stránke www.justdress.sk/kontakt 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj - Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

Článok I - Základné pojmy

Predávajúci - spoločnosť JustFlow, s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.justdress.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar - výrobky ponúkané prostredníctvom internetového obchodu.

Objednávka - úkon spotrebiteľa na internetovom obchode, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar.

Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného a pod.

Poštovné - cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s ním.

VOP - všeobecné obchodné podmienky.

Poštovné:

 • Kuriérska služba DHL, UPS - 4,90 €

Spôsob platby:

 • vopred - prevodom na účet
 • vopred - kartou prostredníctvom online platobnej brány

Doba dodania:

 • 3 - 15 pracovných dní
 • v prípade zmeny doby dodania je zákazník informovaný (telefonicky, e-mailom)

Článok II - Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy uzatvorenej na diaľku

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list (doklad objednaných výrobkoch). Faktúra za objednaný tovar je kupujúcemu spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy doručená v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej pošty.

Článok III - Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez internetový obchod umiestnený na adrese www.justdress.sk a to podľa pokynov uvedených na týchto stránkach.

2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť a jeho cena sú uvedené v internetovom obchode pri každom tovare.

3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „Kúpiť“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a úpravu.

4. V náhľade nákupného košíka spotrebiteľ zároveň vyplní všetky kroky - identifikačné údaje, zvolí si spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci, a zvolí si formu platby.

5. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné a formu platby podľa zvoleného druhu, ktoré umožňuje predávajúci.

6. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Záväzne objednať“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu.

7. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach tovaru
 • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť

8. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom

9. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Faktúra (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sú spotrebiteľovi doručené elektronickou formou na e-mailovú adresu.

10. Zrušenie objednávky zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába, vypredal alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že spotrebiteľa budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s ním dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru, zrušenie celej objednávky a pod.).

Článok IV - Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v internetovom obchode sú uvedené bez DPH (predávajúci nie je platcom DPH). Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

 • a) bankovým prevodom
 • b) dobierkou doručovateľovi pri preberaní tovaru

2. spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.

3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.

4. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

5. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

Článok V - Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa.

2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje písomne na adresu predávajúceho Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina.

3.  V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4. Vrátený tovar musí byť zaslaný predávajúcemu kompletný, teda so všetkým, čo bolo predávajúcim pôvodne kupujúcemu zaslané. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.

5. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety prevodom na bankový účet, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné vráteného tovaru však predávajúci kupujúcemu nehradí. Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť využiť vybraný najlacnejší spôsob doručenia. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený, neúplný alebo je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Článok VI . Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo, keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok VII - Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

REKLAMAČNÝ FORMULÁR 

Kupujúci získa reklamačný formulár na stránke www.justdress.sk/reklamacny_formular.pdf

1. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou
 • či je tovar a jeho obal nepoškodený

2. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný poškodený tovar, alebo tovar, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. Zároveň je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať resp. vrátiť späť predávajúcemu.

3. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

4. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese reklamacie@justdress.sk a zároveň zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu na poštovú adresu spolu s dokladom o kúpnej zmluve - faktúrou.

V reklamácii je spotrebiteľ povinný uviesť:

 • a) svoje identifikačné údaje
 • b) opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje
 • c) popis vady tovaru
 • d) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka

5. Reklamáciu nebude možné uplatniť na vady tovaru vzniknuté najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

d) vonkajšími vplyvmi, napr. vniknutím do vody, ohňom

e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou

f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený

g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

i) po uplynutí záručnej doby

6. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8. Pokiaľ nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa e-mailom, doporučeným listom, alebo osobne. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

11. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný.

14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

15. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Článok VIII - Informácie pre kupujúceho

1. Predávajúci nemá okrem týchto VOP vytvorený iný kódex správania.

2. V prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.

3. V prípade podania návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho sa bude predávajúci týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení zašle informáciu o výsledku. Na komunikáciu môže kupujúci využiť e-mailový formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

4. Povinnosťou kupujúceho je uschovať doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok), nakoľko predávajúci nie je povinný dodatočne vystaviť kópiu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok).

Článok IX - Osobné údaje a ich ochrana

Osobné údaje vždy starostlivo uchovávame v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu - GDPR. Pri súhlase s obchodnými podmienkami súhlasíte i so spracovaním osobných údajov.

1. Všetky aktivity predávajúceho sú v súlade s európskymi právnymi predpismi ( Naradenia Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.04.2016. - GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č.. 2016/680 z 27.04.2016, a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď. ). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré predávajúci získa o kupujúcom pri návšteve a používaní internetového obchodu.

2. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na žiadosť registrovaného kupujúceho vykoná predávajúci odstránenie jeho osobných údajov z databázy.

Článok X - Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.02.2021

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci získa formulár na odstúpenie od zmluvy na stránke www.justdress.sk/formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 • kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 • pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuj kupujúci predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu je zaslaný e-mailom.
 • lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, než uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle kupujúci najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.
 • platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
 • vrátenie platby bude uskutočnené prevodom na účet, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 • kupujúci tovar zašle späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“V Žiline dňa 01.04.2021